Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 – Στάδια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις, Υποδομές

 

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε 530 φωτογραφίες από τις παρακάτω αθλητικές και μη αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004 καθώς επίσης και από τα έργα υποδομής, ολοκληρωμένα αλλά και κατά την διάρκεια κατασκευής τους.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις

Μη αθλητικές εγκαταστάσεις

Μέρη διαμονής

 

On this page you can find 530 photos of the sports and non-sport facilities below that were built for the Olympic Games in Athens in 2004 as well as of the infrastructure projects, completed as well as during their construction.

 

OAKA

HOC

Faliro

GOC

MOC

Football venues

Other venues

International Broadcast Centre (IBC)

Olympic Athletes’ Village

Olympic Press Village

Athens Olympic Sports Complex

Venue Image Sports Capacity Ref.
Athens Olympic Aquatic Centre Athens Olympic Outdoor Aquatic Center.jpg Diving, Swimming, Synchronized swimming, Water polo 23,000 (total of three pools) [1]
Athens Olympic Tennis Centre POT-Tennis2.jpg Tennis 15,000 (all courts) [2]
Athens Olympic Velodrome Cycling (track) 3,300 [3]
Nikos Galis Olympic Indoor Hall Athens Olympic Basketball Court 3.JPG Basketball (final), Gymnastics (artistic, trampolining) 19,250 [4]
Olympic Stadium Ceremonies (opening/ closing), Athletics, Football (final) 72,000 [5]

Helliniko Olympic Complex

Venue Image Sports Capacity Ref.
Fencing Hall Fencing 8,000 [6]
Helliniko Indoor Arena BasketballAt2004SummerOlympics-1.jpg Basketball, Handball (final) 15,000 [7]
Olympic Baseball Centre Baseball Not listed. [8]
Olympic Canoe/Kayak Slalom Centre Canoeing (slalom) 3,150 [9]
Olympic Hockey Centre Athen 627.jpg Field hockey 20,000 [10]
Olympic Softball Stadium Softball Not listed. [11]

Faliro Coastal Zone Olympic Complex

Venue Image Sports Capacity Ref.
Faliro Olympic Beach Volleyball Centre BeachVolleyballAt2004SummerOlympics-2.jpg Volleyball (beach) 8,000 [12]
Faliro Sports Pavilion Arena Handball, Taekwondo 10,000 [13]
Peace and Friendship Stadium Peace and Friendship stadium 02 03 2014.JPG Volleyball (indoor) 11,564 [14]

Goudi Olympic Complex

Venue Sports Capacity Ref.
Goudi Olympic Hall Badminton 8,000 [15]
Olympic Modern Pentathlon Centre Modern pentathlon 10,000 [16]

Markopoulo Olympic Complex

Venue Sports Ref.
Markopoulo Olympic Equestrian Centre Equestrian [17]
Markopoulo Olympic Shooting Centre Shooting [18]

Football venues

Venue Image Sports Capacity Ref.
Kaftanzoglio Stadium (Thessaloniki) Kaftantzogleioexterior.jpg Football 27,770 [19]
Karaiskakis Stadium (Athens) 33,334 [19]
Pampeloponnisiako Stadium (Patras) Pampeloponisiako Olympic Stadium(1).jpg 23,588 [19]
Pankritio Stadium (Heraklion) Pagkritio.jpg 26,240 [19]
Panthessaliko Stadium (Volos) 22,700 [20]

Other venues

Venue Sports Capacity Ref.
Agios Kosmas Olympic Sailing Centre Sailing 8,000 [21]
Ano Liosia Olympic Hall Judo, Wrestling 10,000 [22]
Galatsi Olympic Hall Gymnastics (rhythmic), Table tennis 6,200 [23]
Kotzia Square Cycling (individual road race) 3,150 [24]
Marathon (city) Athletics (marathon start) Not listed. [25]
Nikaia Olympic Weightlifting Hall Weightlifting Not listed. [26]
Panathenaic Stadium Archery, Athletics (marathon finish) 7,500 (archery)
34,500 (athletics marathon finish)
[27]
Parnitha Olympic Mountain Bike Venue Cycling (mountain biking) Not listed. [28]
Peristeri Olympic Boxing Hall Boxing 5,600 [29]
Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre Canoeing (sprint), Rowing 14,000 [30]
Stadium at Olympia Athletics (shot put) Not listed. [25]
Vouliagmeni Olympic Centre Cycling (individual time trial), Triathlon Not listed. [31]

5212366
5212366
5212366

PRINOS
PRINOS 15
PRINOS 16
PRINOS 17
PRINOS 18
PRINOS 19
PRINOS 2
PRINOS 20
PRINOS 21
PRINOS 22
PRINOS 23
PRINOS 3
PRINOS 4
PRINOS 24

PRINOS 6
PRINOS 7
PRINOS 25
PRINOS 26

Óô’ áñéóôåñÜ êÜôù ôçò öùôïãñáößáò ï óôáèìüò “ÅéñÞíç” ôùí ÇÓÁÐ êáé áìÝóùò ìåôÜ ç ìåãÜëç áëÝá ðïõ èá áðïôåëÝóåé ôï ÷þñï ðåñéðÜôïõ ôùí åðéóêåðôþí-èåáôþí ôïõ ÏÁÊÁ,. ÁñéóôåñÜ ðÜíù äéáêñßíïíôáé ôá ðñïèåñìáíôÞñéá ôïõ ÏÁÊÁ , ÐáñáóêåõÞ 7 ÌáÀïõ 2004 . ÁÐÅ / ATHOC / Ê. ÂÅÑÃÁÓ
Ìéá áêüìç ãåíéêÞ Üðïøç ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôïõ ÏÁÊÁ. Ôá Ýñãá äéáìüñöùóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ Ý÷ïõí ðñï÷ùñÞóåé èåáìáôéêÜ ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìÜäåò, ìå ôéò ðëáôåßåò êáé ôçí áëÝá íá Ý÷ïõí êáôáóêåõáóôåß êáé ôéò öõôåýóåéò íá Ý÷ïõí ãßíåé óå óçìáíôéêü âáèìü. Óôï êÜôù ìÝñïò ôçò öùôïãñáößáò äéáêñßíåôáé ôï Ïëõìðéáêü ×ùñéü Ôýðïõ (Ó÷ïëÝò ÓÅËÅÔÅ) ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôçí ôåëéêÞ ôïõ öÜóç. Óôï ×ùñéü áõôü èá öéëïîåíçèïýí ïé äçìïóéïãñÜöïé êáé ïé ôå÷íéêïß ôùí ìåãáëýôåñùí ñáäéïôçëåïðôéêþí äéêôýùí ôçò ãçò. Ç Üìåóç ãåéôíßáóç ôïõ ×ùñéïý ìå ôï ÏÁÊÁ, åßíáé ìéá áðü ôçí ðñùôéÝò ôçò ÏëõìðéáêÞò ÁèÞíáò , ÐáñáóêåõÞ 7 ÌáÀïõ 2004 . ÁÐÅ / ATHOC / Ê. ÂÅÑÃÁÓ

Ôï óôÝãáóôñï ôïõ Ïëõìðéáêïý Óôáäßïõ ðïõ ó÷åäßáóå ï Éóðáíüò áñ÷éôÝêôïíáò ÓáíôéÜãï ÊáëáôñÜâá ïëïêëÞñùóå ôçí ïëßóèçóÞ ôïõ å÷èÝò ÓÜââáôï áöïý åíþèçêáí ôá äýï ôüîá öôÜíïíôáò óôçí ôåëéêÞ ôïõ èÝóç , ÊõñéáêÞ 6 Éïõíßïõ 2004. ÁÐÅ / ÂÁÑÄÏÕËÁÊÇÓ ÂÁÃÃÅËÇÓ
Ôï óôÝãáóôñï ôïõ Ïëõìðéáêïý Óôáäßïõ ðïõ ó÷åäßáóå ï Éóðáíüò áñ÷éôÝêôïíáò ÓáíôéÜãï ÊáëáôñÜâá ïëïêëÞñùóå ôçí ïëßóèçóÞ ôïõ å÷èÝò ÓÜââáôï áöïý åíþèçêáí ôá äýï ôüîá öôÜíïíôáò óôçí ôåëéêÞ ôïõ èÝóç , ÊõñéáêÞ 6 Éïõíßïõ 2004. ÁÐÅ / ÂÁÑÄÏÕËÁÊÇÓ ÂÁÃÃÅËÇÓ
Ôï óôÝãáóôñï ôïõ Ïëõìðéáêïý Óôáäßïõ ðïõ ó÷åäßáóå ï Éóðáíüò áñ÷éôÝêôïíáò ÓáíôéÜãï ÊáëáôñÜâá ïëïêëÞñùóå ôçí ïëßóèçóÞ ôïõ å÷èÝò ÓÜââáôï áöïý åíþèçêáí ôá äýï ôüîá öôÜíïíôáò óôçí ôåëéêÞ ôïõ èÝóç , ÊõñéáêÞ 6 Éïõíßïõ 2004. ÁÐÅ / ÂÁÑÄÏÕËÁÊÇÓ ÂÁÃÃÅËÇÓ

¸íáò óõñìüò ôñáì ìå êáôåýèõíóç ôï Óýíôáãìá äéáó÷ßæåé ôçí ëåùö. Áñäçôïý, ìå ôïí Ðáñèåíþíá (Ê) êáé ôï Ïëõìðéåßïí (Ä) íá äéáêñßíïíôáé ðßóù ôïõ, ÄåõôÝñá 19 Éïõëßïõ 2004. ÓÞìåñá îåêéíÜ ç êáíïíéêÞ ëåéôïõñãåßá ôïõ äéêôýïõ ôïõ Ôñáì óôçí ÁèÞíá.ÁÐÅ
Ï Öïßâïò (Ä) êáé ç ÁèçíÜ (Á), ïé ìáóêþô ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôçò ÁèÞíáò êÜíïõí äéÜöïñåò öéãïýñåò ìðñïóôÜ áðü Ýíá óõñìü Ôñáì, êáôÜ ôçí ôåëåôÞ åãêáéíßùí ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ äéêôýïõ ôñáì óôçí ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 19 Éïõëßïõ 2004. ÓÞìåñá îåêéíÜ ç êáíïíéêÞ ëåéôïõñãåßá ôïõ äéêôýïõ ôïõ Ôñáì óôçí ÁèÞíá.ÁÐÅ

Ôï áìáîïóôÜóéï ôïõ ôñáì óôï Åëëçíéêü. ÊõñéáêÞ 18 Éïõëßïõ 2004. Ôï íÝï äßêôõï ôïõ Ôñáì îåêéíÜåé ôçí ÄåõôÝñá íá ëåéôïõñãåß ãéá ôï êïéíü ìåôÜ áðü 54 ÷ñüíéá üðïõ êáé êõêëïöüñçóå ôï ôåëåõôáßï ôñáì óôçí ðüëç ôçò ÁèÞíáò. Ôï äßêôõï ôïõ èá êáëýðôåé 26 ÷éëéüìåôñá êáé ç ôéìÞ ôïõ åéóéôçñßïõ èá åßíáé 0,60 åõñþ.
Ôï áìáîïóôÜóéï ôïõ ôñáì óôï Åëëçíéêü. ÊõñéáêÞ 18 Éïõëßïõ 2004. Ôï íÝï äßêôõï ôïõ Ôñáì îåêéíÜåé ôçí ÄåõôÝñá íá ëåéôïõñãåß ãéá ôï êïéíü ìåôÜ áðü 54 ÷ñüíéá üðïõ êáé êõêëïöüñçóå ôï ôåëåõôáßï ôñáì óôçí ðüëç ôçò ÁèÞíáò. Ôï äßêôõï ôïõ èá êáëýðôåé 26 ÷éëéüìåôñá êáé ç ôéìÞ ôïõ åéóéôçñßïõ èá åßíáé 0,60 åõñþ.
¸íáò óõñìüò ôñáì ìå êáôåýèõíóç ôï Óýíôáãìá äéáó÷ßæåé ôçí ëåùöüñï ÁñäÞôôïõ, ìå ôïí Ðáñèåíþíá íá äéáêñßíïíôáé ðßóù ôïõ, ÄåõôÝñá 19 Éïõëßïõ 2004. ÓÞìåñá îåêéíÜ ç êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ äéêôýïõ ôïõ Ôñáì óôçí ÁèÞíá.
¸íáò óõñìüò ôñáì ìå êáôåýèõíóç ôï Óýíôáãìá äéáó÷ßæåé ôçí ëåùöüñï ÁñäÞôôïõ, ÄåõôÝñá 19 Éïõëßïõ 2004. ÓÞìåñá îåêéíÜ ç êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ äéêôýïõ ôïõ Ôñáì óôçí ÁèÞíá.
¸íáò óõñìüò ôñáì ìå êáôåýèõíóç ôï Óýíôáãìá äéáó÷ßæåé ôçí ëåùöüñï ÁñäÞôôïõ, , ÄåõôÝñá 19 Éïõëßïõ 2004. ÓÞìåñá îåêéíÜ ç êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ äéêôýïõ ôïõ Ôñáì óôçí ÁèÞíá.
¢ðïøç áðü ôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï ôïõ ÏÁÊÁ ìå ôá óôÝãáóôñá ÊáëáôñÜâá , ÔåôÜñôç 21 Éïõëßïõ 2004 . ÁÐÅ /
¢ðïøç áðü ôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï ôïõ ÏÁÊÁ ìå ôá óôÝãáóôñá ÊáëáôñÜâá , ÔåôÜñôç 21 Éïõëßïõ 2004 . ÁÐÅ /
¢ðïøç áðü ôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï ôïõ ÏÁÊÁ ìå ôá óôÝãáóôñá ÊáëáôñÜâá , ÔåôÜñôç 21 Éïõëßïõ 2004 . ÁÐÅ /

Áðïøç ôïõ íÝïõ óôáèìïý ôïõ Ìåôñü óôï ×áëÜíäñé êáôÜ ôçí ðñþôç ìÝñá ëåéôïõñãßáò ôïõ , ÁèÞíá ÓÜââáôï 24 Éïõëßïõ 2004.
Áðïøç ôïõ íÝïõ óôáèìïý ôïõ Ìåôñü óôï ×áëÜíäñé êáôÜ ôçí ðñþôç ìÝñá ëåéôïõñãßáò ôïõ , ÁèÞíá ÓÜââáôï 24 Éïõëßïõ 2004.

¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü ÊÝíôñï ÉóôéïðëïÀáò Áãßïõ ÊïóìÜ.
Agios Kosmas Olympic Sailing Centre.

 

×Üñôçò êõêëïöïñéáêþí ñõèìßóåùí óôç ÂïõëéáãìÝíç. ÄåõôÝáñ 16 Áõãïýóôïõ 2004 ÁÐÅ /

¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü ÊÝíôñï Éððáóßáò Ìáñêüðïõëïõ.
Markopoulo Olympic Equestrian Centre.
¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü ÊÝíôñï Éððáóßáò Ìáñêüðïõëïõ.
Markopoulo Olympic Equestrian Centre.

¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü ÊÝíôñï ÓêïðïâïëÞò Ìáñêüðïõëïõ. Markopoulo Olympic Shooting Centre.
¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü ÊÝíôñï ÓêïðïâïëÞò Ìáñêüðïõëïõ. Markopoulo Olympic Shooting Centre.

Ôï ÊÝíôñï ¢ñóçò Âáñþí óôç Íßêáéá, åðéóêÝöèçêå óÞìåñá ôï ðñùß ï ðñùèõðïõñãüò Êþóôáò Óçìßôçò ìáæß ìå ôçí Ðñüåäñï ôïõ ÁèÞíá 2004 ÃéÜííá Áããåëïðïýëïõ, ôïí Õðïõñãü Ðïëéôéóìïý ÅõÜããåëï ÂåíéæÝëï.

Ïëõìðéáêü Óõãêñüôçìá Åëëçíéêïý. Ïëõìðéáêü ÊÝíôñï ×üêåú. Helliniko Olympic Complex. Olympic Hockey Centre.

¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü Êùðçëáôïäñüìéï Ó÷ïéíéÜ.
Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre.

¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü Êùðçëáôïäñüìéï Ó÷ïéíéÜ.
Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre.

¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü Êùðçëáôïäñüìéï Ó÷ïéíéÜ.
Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre.

¸ñãá óôï Ïëõìðéáêü Êùðçëáôïäñüìéï Ó÷ïéíéÜ.
Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre.

Έργα στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά.
Agios Kosmas Olympic Sailing Centre.
Έργα στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου.
Markopoulo Olympic Equestrian Centre.
Έργα στο Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής Μαρκόπουλου. Markopoulo Olympic Shooting Centre.
Έργα στο Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής Μαρκόπουλου. Markopoulo Olympic Shooting Centre.
Έργα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ). Ολυμπιακό Στάδιο.
Athens Olympic Sports Complex. Olympic Stadium.