Αθήνα 1997 – Αθήνα 2004 – Παρουσίαση Επιτροπής Διεκδίκησης – Athens 1997 – Athens 2004 – Bid Commitee Presentation

Αθήνα 1997 – Αθήνα 2004 – Παρουσίαση Επιτροπής Διεκδίκησης

Athens 1997 – Athens 2004 – Bid Commitee Presentation